Prawo i Taryfy

Podstawy funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetycznego stanowią między innymi:

 

- USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE z dn. 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami),

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r., nr 193, poz. 1423),

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r., nr 16, poz. 92),

- KONCESJA NA WYTWARZANIE CIEPŁA zatwierdzona decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/957/1470/N/3/2001/ZJ z dnia 12 stycznia 2001 r.,

- KONCESJA NA PRZESYŁANIE I DYSTRYBUCJĘ CIEPŁA zatwierdzona decyzją Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/1008/1470/W/3/2001/RW z dnia 19 grudnia 2001 r.,

- TARYFA DLA CIEPŁA zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr OKR-4210-61(11)/2007/2008/1470/V/RF z dnia 7. marca 2008 r., opublikowana 19. marca 2008 r. w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego nr 200.

Kontakt

BTB Polska Sp. z o.o.

pl. Axentowicza 6 lok.7
30-034 Kraków

tel. 885 885 552

fax. (12) 632 89 34

e-mail: biuro@btbpolska.pl
Źródła energii
na miarę potrzeb
Wykonanie: Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o.    CMS - FSite